AuPairCare

การได้เป็นออแพร์พี่เลี้ยงเด็กในสหรัฐอเมริกา

องค์กร ออแพร์แคร์
มีประสพการณ์และประสบความสำเร็จในการจัดหาครอบครัวอเมริกันให้แก่ออแพร์พี่เลี้ยงเด็กมามากกว่า 30.000 คนในสหรัฐอเริกา
องค์กรออแพร์แคร์ได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็นองค์กรหลักในการให้คว ามสนับสนุนโครงการออแพร์พี่เลี้ยงเด็กอย่างเป็นทางการ ในฐานะออแพร์พี่เลี้ยงเด็ก คุณจะได้พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันที่ผ่านการคัดสรรอย่างระมัดระวัง เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก โดยมีเวลาทำงานประมาณ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ

องค์กร ออแพร์แคร์ยังจัดให้ออแพร์ได้มีโอกาสเข้าถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ของครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันซึ่
งผ่านการคั ดสรรอย่างถี่ถ้วนแล้ว ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเลือกคอรบครัวชาวอเมริกันหรือรัฐที่ต้องการได้ นอกจากนี้ท่านยังได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี ได้รับการฝึกอบรมและปฐมนิเทศน์ที่นครนิวยอร์ค ออแพร์จะมีรายได้เป็นเบี้ยเลี้ยงรายอาทิตย์ถึง 195.75 เหรียรญสหรัฐ (รายได้ต่อปี 10,179 เหรียรญสหรัฐ) พร้อมกับห้องพักส่วนตัวและอาหารฟรี ออแพร์จะได้วันหยุดพักร้อนโดยได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นเวลา 2 อาทิตย์ และมีสิทธิท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 อาทิตย์หลังเสร็จสิ้นโครงการ และยังมีกิจกรรมพบปะสังสรรคระหว่างออแพร์ด้วยกัน รวมถึงประโยขน์อีกอีกมากมาย

เริ่มการผจญภัยของท่าน ณ วันนี้ โดยกรอกใบสมัครแล้วคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของเราภายใน 1 อาทิตย์ พร้อมกับรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

ข้อมูลส่วนตัว

*ข้อมูลที่ต้องการ
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่